Pravidla ochrany soukromí
ubytovna.ji.cz
Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak provozovatel webových stránek shromažďuje, chrání a používá osobní údaje („osobní informace“), které vy („uživatel“) můžete poskytovat na webových stránkách ubytovna.ji.cz a jakýchkoli jejích produktech nebo službách (souhrnně „web“ nebo „služby“).

Popisuje také možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s používáním vašich osobních údajů a jakým způsobem můžete tyto informace získat a aktualizovat. Tato politika se nevztahuje na postupy společností, které nevlastníme ani neovládáme, ani na jednotlivce, které nezaměstnáváme ani neřídíme.


Shromažďování osobních údajů

Web můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo prozradili jakékoli informace, které by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní identifikovatelnou osobu. Pokud si však přejete používat některé funkce webu, můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů (například vaše jméno a e-mailová adresa). Při vyplňování online formulářů na webových stránkách přijímáme a ukládáme veškeré informace, které nám vědomě poskytujete. V případě potřeby mohou tyto informace zahrnovat následující:

     Osobní údaje, jako je jméno, země bydliště atd.
     Kontaktní informace, jako je e-mailová adresa, adresa atd.

Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete vaše osobní údaje, ale pak nebudete moci využít některé funkce webových stránek. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.

Použití a zpracování shromážděných informací

Abychom vám mohli zpřístupnit náš web a služby nebo splnit zákonnou povinnost, musíme shromažďovat a používat určité osobní údaje. Pokud neposkytnete požadované informace, možná vám nebudeme moci poskytnout požadované služby. Některé informace, které shromažďujeme, jsou přímo od vás prostřednictvím našeho webu. Osobní údaje o vás však můžeme také shromažďovat z jiných zdrojů. Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity k tomu, aby nám pomohly provozovat naše webové stránky a služby.

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jak komunikujete s naším webovým serverem, kde se nacházíte ve světě, a zda platí jedno z následujících: (i) jste udělili souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; to však neplatí, pokud se na zpracování osobních údajů vztahuje kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů nebo evropský zákon o ochraně údajů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění dohody s vámi a / nebo pro jakékoli předsmluvní závazky z toho vyplývající; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na vás vztahují; (iv) zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena; v) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů můžeme mít povolení zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nebudete mít námitky, aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli z následujících právních základů níže. V každém případě rádi vyjasníme konkrétní právní základ, který se vztahuje na zpracování, a zejména to, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Zveřejňování informací

V závislosti na požadovaných službách nebo podle potřeby k dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakékoli požadované služby můžeme vaše informace sdílet s vaším souhlasem. Nesdílíme osobní údaje s nepřidruženými třetími stranami. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat nebo zveřejňovat vaše informace, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k poskytování služeb naším jménem nebo v souladu se zákonnými požadavky. Vaše osobní údaje můžeme pro tyto účely sdílet pouze s třetími stranami, jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi nebo které souhlasí s tím, že se budeme řídit našimi zásadami, pokud jde o osobní informace. Těmto třetím stranám jsou poskytovány osobní informace, které potřebují pouze k plnění svých určených funkcí, a my jim nedovolujeme používat nebo zveřejňovat osobní údaje pro jejich vlastní marketingové nebo jiné účely.

Uchovávání informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou pro splnění našich právních závazků, řešení sporů a vymáhání dodržování našich smluv, pokud není zákonem vyžadována nebo povolena delší doba uchovávání. Můžeme použít jakékoli agregované údaje odvozené nebo začleněné do vašich osobních údajů poté, co je aktualizujete nebo odstraníte, ale ne způsobem, který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze vymáhat po uplynutí doby uchovávání.

Přenos informací

V závislosti na vaší poloze může přenos dat zahrnovat přenos a uložení vašich informací v jiné zemi než ve vaší. Máte právo dozvědět se o právním základu předávání informací do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejného nebo zřízeným dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých abychom chránili vaše informace. Pokud k takovému převodu dojde, můžete se o tom dozvědět více v příslušných částech této zásady ochrany osobních údajů nebo se s námi informovat pomocí informací uvedených v kontaktní části.

Práva uživatelů

Můžete uplatnit určitá práva týkající se námi zpracovávaných informací. Máte zejména právo dělat následující: (i) máte právo odvolat souhlas, pokud jste již dříve udělili souhlas se zpracováním vašich informací; (ii) máte právo vznést námitky proti zpracování vašich informací, pokud je zpracování provedeno na jiném právním základě, než je souhlas; (iii) máte právo se dozvědět, zda jsou informace zpracovávány námi, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii informací, které procházejí zpracováním; (iv) máte právo ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich informací; v takovém případě nebudeme zpracovávat vaše informace za žádným jiným účelem než k jejich uložení; (vi) za určitých okolností máte právo od nás vymazat vaše osobní údaje; (vii) máte právo přijímat své informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a, pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoli překážek předat jinému kontroléru. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že vaše informace jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, kterou jste součástí nebo z jejích předsmluvních závazků.

Právo namítat proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu úředního orgánu, který je nám svěřen, nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme, můžete proti takovému zpracování námitek poskytnout důvody související s vaší konkrétní situací, které odůvodňují námitka.

Práva na ochranu údajů podle GDPR

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Provozovatel webových stránek si klade za cíl podniknout přiměřená opatření, která vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit použití vašich osobních údajů. Pokud chcete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás máme, a pokud chcete, aby byly odebrány z našich systémů, kontaktujte nás. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

    Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které ukládáme, a máte přístup k vašim osobním informacím.
    Máte právo požádat o opravu všech osobních údajů, o kterých si myslíte, že jsou nepřesné. Máte také právo požádat nás o doplnění osobních údajů, o kterých si myslíte, že jsou neúplné.
    Za určitých podmínek této Zásady ochrany osobních údajů máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.
    Máte právo namítat proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
    Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud omezíte zpracování vašich osobních údajů, můžeme je uložit, ale nebudeme je dále zpracovávat.
    Máte právo na to, aby vám byla poskytnuta kopie informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
    Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud se Provozovatel webových stránek spoléhal na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu údajů o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Jak tato práva vykonávat

Jakékoli žádosti o uplatnění vašich práv mohou být směrovány na Provozovatele webových stránek prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Než odpovíme na tyto žádosti, můžeme vás požádat o ověření vaší identity. Vaše žádost musí poskytnout dostatečné informace, které nám umožní ověřit, že jste osoba, o které tvrdíte, že jste, nebo že jste zplnomocněným zástupcem této osoby. Musíte uvést dostatečné údaje, které nám umožní správně porozumět žádosti a odpovědět na ni. Nemůžeme odpovědět na vaši žádost nebo poskytnout vám osobní údaje, dokud nejdříve neověříme vaši totožnost nebo oprávnění k podání takové žádosti a nepotvrdíme, že se osobní údaje vztahují k vám.

Soukromí dětí

Nebudeme vědomě shromažďovat žádné osobní informace od dětí mladších 18 let. Pokud máte méně než 18 let, neposílejte žádné osobní informace prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům sledovat používání internetu jejich dětí a pomáhat při prosazování těchto zásad tím, že svým dětem přikážou, aby nikdy neposkytovaly osobní informace prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že dítě mladší 18 let nám poskytlo osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, kontaktujte nás. Musíte také být starší 16 let, abyste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů ve vaší zemi (v některých zemích můžeme povolit vašemu rodiči nebo zákonnému zástupci, aby tak učinil vaším jménem).

Nesledujte signály

Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat, která signalizuje navštěvovaným webům, že nechcete sledovat vaši online aktivitu. Sledování není stejné jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webem. Pro tyto účely se sledování týká shromažďování osobních údajů od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují web nebo online službu, když se v průběhu času pohybují na různých webech. Způsob, jakým prohlížeče komunikují signál Nesledovat, není dosud jednotný. Výsledkem je, že tento web ještě není nastaven na interpretaci signálů Nesledovat komunikovaných vaším prohlížečem nebo na ně reagovat. Přesto, jak je podrobněji popsáno v těchto zásadách, omezujeme naše použití a shromažďování vašich osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Náš web obsahuje odkazy na jiné weby, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Mějte prosím na paměti, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů takových jiných webových stránek nebo třetích stran. Doporučujeme, abyste si byli vědomi toho, že opustíte náš web, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu, který může shromažďovat osobní údaje.

Informační bezpečnost

Zabezpečujeme informace, které poskytujete na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, chráněné před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme přiměřené administrativní, technické a fyzické záruky ve snaze chránit před neoprávněným přístupem, použitím, změnami a zveřejněním osobních údajů při jejich kontrole a úschově. Nelze však zaručit přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. Proto, i když se snažíme chránit vaše osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují omezení bezpečnosti a soukromí internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí veškerých informací a dat vyměňovaných mezi vámi a naším webem; a (iii) jakékoli takové informace a údaje mohou být při průchodu prohlíženy nebo manipulovány třetí stranou, navzdory nejlepšímu úsilí.

Únik dat

V případě, že si uvědomíme, že došlo k ohrožení bezpečnosti webových stránek nebo že osobní údaje uživatelů byly zpřístupněny třetím osobám, které nejsou ve spojení, v důsledku vnější činnosti, mimo jiné včetně bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznámení orgánům činným v trestním řízení a spolupráci s nimi. V případě porušení údajů vynaložíme přiměřené úsilí, abychom informovali postižené osoby, pokud se domníváme, že existuje důvodné riziko poškození uživatele v důsledku porušení nebo pokud je zákonem vyžadováno oznámení jinak. Když tak učiníme, zveřejníme oznámení na webových stránkách.

Změny a dodatky

Můžeme čas od času aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů a budeme vás informovat o všech podstatných změnách způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji. Po provedení změn aktualizujeme aktualizované datum v dolní části této stránky. Můžeme vám také poskytnout upozornění jinými způsoby podle našeho uvážení, například prostřednictvím kontaktních informací, které jste poskytli. Jakákoli aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů bude účinná okamžitě po zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů, není-li uvedeno jinak. Vaše další používání webu nebo služeb po datu účinnosti revidovaných zásad ochrany osobních údajů (nebo jiného aktu specifikovaného v té době) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme vaše osobní údaje používat jinak, než jak bylo uvedeno v době, kdy byly vaše osobní údaje shromážděny. Zásady byly vytvořeny pomocí webových stránek WebsitePolicies.

Přijetí této politiky

Potvrzujete, že jste si přečetli tyto zásady a souhlasíte se všemi jeho podmínkami. Používáním webu nebo jeho služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této politiky, nemáte oprávnění používat nebo přistupovat k webu a jeho Službám.

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, abyste se dozvěděli více o těchto zásadách, nebo nás chcete kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich osobních údajů, můžete poslat e-mail na ubytovna@ji.cz

Tento dokument byl naposledy aktualizován 15. července 2020
Pravidla ochrany soukromí
ubytovna.ji.cz
Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak provozovatel webových stránek shromažďuje, chrání a používá osobní údaje („osobní informace“), které vy („uživatel“) můžete poskytovat na webových stránkách ubytovna.ji.cz a jakýchkoli jejích produktech nebo službách (souhrnně „web“ nebo „služby“).

Popisuje také možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s používáním vašich osobních údajů a jakým způsobem můžete tyto informace získat a aktualizovat. Tato politika se nevztahuje na postupy společností, které nevlastníme ani neovládáme, ani na jednotlivce, které nezaměstnáváme ani neřídíme.


Shromažďování osobních údajů

Web můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo prozradili jakékoli informace, které by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní identifikovatelnou osobu. Pokud si však přejete používat některé funkce webu, můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů (například vaše jméno a e-mailová adresa). Při vyplňování online formulářů na webových stránkách přijímáme a ukládáme veškeré informace, které nám vědomě poskytujete. V případě potřeby mohou tyto informace zahrnovat následující:

     Osobní údaje, jako je jméno, země bydliště atd.
     Kontaktní informace, jako je e-mailová adresa, adresa atd.

Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete vaše osobní údaje, ale pak nebudete moci využít některé funkce webových stránek. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.

Použití a zpracování shromážděných informací

Abychom vám mohli zpřístupnit náš web a služby nebo splnit zákonnou povinnost, musíme shromažďovat a používat určité osobní údaje. Pokud neposkytnete požadované informace, možná vám nebudeme moci poskytnout požadované služby. Některé informace, které shromažďujeme, jsou přímo od vás prostřednictvím našeho webu. Osobní údaje o vás však můžeme také shromažďovat z jiných zdrojů. Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity k tomu, aby nám pomohly provozovat naše webové stránky a služby.

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jak komunikujete s naším webovým serverem, kde se nacházíte ve světě, a zda platí jedno z následujících: (i) jste udělili souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; to však neplatí, pokud se na zpracování osobních údajů vztahuje kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů nebo evropský zákon o ochraně údajů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění dohody s vámi a / nebo pro jakékoli předsmluvní závazky z toho vyplývající; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na vás vztahují; (iv) zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena; v) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů můžeme mít povolení zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nebudete mít námitky, aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli z následujících právních základů níže. V každém případě rádi vyjasníme konkrétní právní základ, který se vztahuje na zpracování, a zejména to, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Zveřejňování informací

V závislosti na požadovaných službách nebo podle potřeby k dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakékoli požadované služby můžeme vaše informace sdílet s vaším souhlasem. Nesdílíme osobní údaje s nepřidruženými třetími stranami. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat nebo zveřejňovat vaše informace, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k poskytování služeb naším jménem nebo v souladu se zákonnými požadavky. Vaše osobní údaje můžeme pro tyto účely sdílet pouze s třetími stranami, jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi nebo které souhlasí s tím, že se budeme řídit našimi zásadami, pokud jde o osobní informace. Těmto třetím stranám jsou poskytovány osobní informace, které potřebují pouze k plnění svých určených funkcí, a my jim nedovolujeme používat nebo zveřejňovat osobní údaje pro jejich vlastní marketingové nebo jiné účely.

Uchovávání informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou pro splnění našich právních závazků, řešení sporů a vymáhání dodržování našich smluv, pokud není zákonem vyžadována nebo povolena delší doba uchovávání. Můžeme použít jakékoli agregované údaje odvozené nebo začleněné do vašich osobních údajů poté, co je aktualizujete nebo odstraníte, ale ne způsobem, který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze vymáhat po uplynutí doby uchovávání.

Přenos informací

V závislosti na vaší poloze může přenos dat zahrnovat přenos a uložení vašich informací v jiné zemi než ve vaší. Máte právo dozvědět se o právním základu předávání informací do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejného nebo zřízeným dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o bezpečnostních opatřeních přijatých abychom chránili vaše informace. Pokud k takovému převodu dojde, můžete se o tom dozvědět více v příslušných částech této zásady ochrany osobních údajů nebo se s námi informovat pomocí informací uvedených v kontaktní části.

Práva uživatelů

Můžete uplatnit určitá práva týkající se námi zpracovávaných informací. Máte zejména právo dělat následující: (i) máte právo odvolat souhlas, pokud jste již dříve udělili souhlas se zpracováním vašich informací; (ii) máte právo vznést námitky proti zpracování vašich informací, pokud je zpracování provedeno na jiném právním základě, než je souhlas; (iii) máte právo se dozvědět, zda jsou informace zpracovávány námi, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii informací, které procházejí zpracováním; (iv) máte právo ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich informací; v takovém případě nebudeme zpracovávat vaše informace za žádným jiným účelem než k jejich uložení; (vi) za určitých okolností máte právo od nás vymazat vaše osobní údaje; (vii) máte právo přijímat své informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a, pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoli překážek předat jinému kontroléru. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že vaše informace jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, kterou jste součástí nebo z jejích předsmluvních závazků.

Právo namítat proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu úředního orgánu, který je nám svěřen, nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme, můžete proti takovému zpracování námitek poskytnout důvody související s vaší konkrétní situací, které odůvodňují námitka.

Práva na ochranu údajů podle GDPR

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Provozovatel webových stránek si klade za cíl podniknout přiměřená opatření, která vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit použití vašich osobních údajů. Pokud chcete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás máme, a pokud chcete, aby byly odebrány z našich systémů, kontaktujte nás. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

    Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které ukládáme, a máte přístup k vašim osobním informacím.
    Máte právo požádat o opravu všech osobních údajů, o kterých si myslíte, že jsou nepřesné. Máte také právo požádat nás o doplnění osobních údajů, o kterých si myslíte, že jsou neúplné.
    Za určitých podmínek této Zásady ochrany osobních údajů máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.
    Máte právo namítat proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
    Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud omezíte zpracování vašich osobních údajů, můžeme je uložit, ale nebudeme je dále zpracovávat.
    Máte právo na to, aby vám byla poskytnuta kopie informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
    Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud se Provozovatel webových stránek spoléhal na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu údajů o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Jak tato práva vykonávat

Jakékoli žádosti o uplatnění vašich práv mohou být směrovány na Provozovatele webových stránek prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Než odpovíme na tyto žádosti, můžeme vás požádat o ověření vaší identity. Vaše žádost musí poskytnout dostatečné informace, které nám umožní ověřit, že jste osoba, o které tvrdíte, že jste, nebo že jste zplnomocněným zástupcem této osoby. Musíte uvést dostatečné údaje, které nám umožní správně porozumět žádosti a odpovědět na ni. Nemůžeme odpovědět na vaši žádost nebo poskytnout vám osobní údaje, dokud nejdříve neověříme vaši totožnost nebo oprávnění k podání takové žádosti a nepotvrdíme, že se osobní údaje vztahují k vám.

Soukromí dětí

Nebudeme vědomě shromažďovat žádné osobní informace od dětí mladších 18 let. Pokud máte méně než 18 let, neposílejte žádné osobní informace prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům sledovat používání internetu jejich dětí a pomáhat při prosazování těchto zásad tím, že svým dětem přikážou, aby nikdy neposkytovaly osobní informace prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb bez jejich svolení. Pokud máte důvod se domnívat, že dítě mladší 18 let nám poskytlo osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, kontaktujte nás. Musíte také být starší 16 let, abyste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů ve vaší zemi (v některých zemích můžeme povolit vašemu rodiči nebo zákonnému zástupci, aby tak učinil vaším jménem).

Nesledujte signály

Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat, která signalizuje navštěvovaným webům, že nechcete sledovat vaši online aktivitu. Sledování není stejné jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webem. Pro tyto účely se sledování týká shromažďování osobních údajů od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují web nebo online službu, když se v průběhu času pohybují na různých webech. Způsob, jakým prohlížeče komunikují signál Nesledovat, není dosud jednotný. Výsledkem je, že tento web ještě není nastaven na interpretaci signálů Nesledovat komunikovaných vaším prohlížečem nebo na ně reagovat. Přesto, jak je podrobněji popsáno v těchto zásadách, omezujeme naše použití a shromažďování vašich osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Náš web obsahuje odkazy na jiné weby, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Mějte prosím na paměti, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů takových jiných webových stránek nebo třetích stran. Doporučujeme, abyste si byli vědomi toho, že opustíte náš web, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu, který může shromažďovat osobní údaje.

Informační bezpečnost

Zabezpečujeme informace, které poskytujete na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, chráněné před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme přiměřené administrativní, technické a fyzické záruky ve snaze chránit před neoprávněným přístupem, použitím, změnami a zveřejněním osobních údajů při jejich kontrole a úschově. Nelze však zaručit přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. Proto, i když se snažíme chránit vaše osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují omezení bezpečnosti a soukromí internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí veškerých informací a dat vyměňovaných mezi vámi a naším webem; a (iii) jakékoli takové informace a údaje mohou být při průchodu prohlíženy nebo manipulovány třetí stranou, navzdory nejlepšímu úsilí.

Únik dat

V případě, že si uvědomíme, že došlo k ohrožení bezpečnosti webových stránek nebo že osobní údaje uživatelů byly zpřístupněny třetím osobám, které nejsou ve spojení, v důsledku vnější činnosti, mimo jiné včetně bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznámení orgánům činným v trestním řízení a spolupráci s nimi. V případě porušení údajů vynaložíme přiměřené úsilí, abychom informovali postižené osoby, pokud se domníváme, že existuje důvodné riziko poškození uživatele v důsledku porušení nebo pokud je zákonem vyžadováno oznámení jinak. Když tak učiníme, zveřejníme oznámení na webových stránkách.

Změny a dodatky

Můžeme čas od času aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů a budeme vás informovat o všech podstatných změnách způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji. Po provedení změn aktualizujeme aktualizované datum v dolní části této stránky. Můžeme vám také poskytnout upozornění jinými způsoby podle našeho uvážení, například prostřednictvím kontaktních informací, které jste poskytli. Jakákoli aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů bude účinná okamžitě po zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů, není-li uvedeno jinak. Vaše další používání webu nebo služeb po datu účinnosti revidovaných zásad ochrany osobních údajů (nebo jiného aktu specifikovaného v té době) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme vaše osobní údaje používat jinak, než jak bylo uvedeno v době, kdy byly vaše osobní údaje shromážděny. Zásady byly vytvořeny pomocí webových stránek WebsitePolicies.

Přijetí této politiky

Potvrzujete, že jste si přečetli tyto zásady a souhlasíte se všemi jeho podmínkami. Používáním webu nebo jeho služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této politiky, nemáte oprávnění používat nebo přistupovat k webu a jeho Službám.

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, abyste se dozvěděli více o těchto zásadách, nebo nás chcete kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich osobních údajů, můžete poslat e-mail na ubytovna@ji.cz

Tento dokument byl naposledy aktualizován 15. července 2020